Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9 Image 10

Tirana Business University

Tarifa & Bursa Studimi

Tarifa & Bursa Studimi

  • Tarifat e studimit në TBU individualizohen për çdo student bazuar në meritë (rezultate në mësime, në konkurse, në art, sport, ekonomi, apo rol shoqëror) dhe/ose në nevojë (në gjëndje të vështirë ekonomike, shëndetësore, familjare, etj);
  • Tarifa e studimit në programet Bachelor fillon me 150 mijë/viti akademik dhe rritet bazuar tek nota mesatare e vitit pararendës. Tarifa e studimit për vitin e parë Bachelor bazohet tek mesatarja e kombinuar e notave të shkollës së mesme me provimet e maturës shtetërore. Për çdo ulje të notës mesatare 9.00 me 0.1 të saj, tarifa e studimit 150 mijë lekë, rritet me 10 mijë lekë. Zbritjet për rezultate në konkurse apo për talente të spikatura përshkallëzohen si ato të lidhura me rezultatet në mësime. Zbritjet për nevojë ekonomike vlerësohen e individualizohen rast për rast.
  • Tarifa e studimit në programet Master fillon me 200 mijë/viti akademik dhe rritet bazuar tek nota mesatare e vitit të tretë Bachelor. Për çdo ulje të notës mesatare 9.00 me 0.1 të saj, tarifa e studimit 200 mijë lekë, rritet me 5 mijë lekë. Zbritjet për rezultate në konkurse apo për talente të spikatura përshkallëzohen si ato të lidhura me rezultatet në mësime. Zbritjet për nevojë ekonomike vlerësohen e individualizohen rast për rast. 
  • Masa e zbritjeve për çdo kriter percaktohet në bazë të politikës së ndjekur nga Bordi i Administrimit për çdo vit akademik dhe rezultati përkatës pasqyrohet në kontratën individuale të çdo studenti. Nëse një student përfiton zbritje nga disa kritere, zbatohet zbritja më e madhe mes tyre.
  • Në regjistrim për herë të parë në TBU aplikohet tarifë regjistrimi prej 7 mijë lekë. Tarifa e regjistrimit paguhet vetëm një herë, pavarsisht kalimit nga një program apo cikël studimi në tjetrin. Në momentin e regjistrimit paguhet tarifa e regjistrimit plus 30% e tarifës së studimit. Pjesa tjetër e tarifës, kryhet si rregull, në 2 këste, por në rast nevoje të arsyetuar nga studenti, pagesa kryhet në më shumë këste, sa më të barabarta në vlerë dhe barazlarguara në kohë.
  • Vërtetimet e ndryshme administrative e shkollore që i jepen studentit me kërkesën e tij bëhen pa pagesë.
  • Për studentet që vijnë në TBU përmes procesit të transferimit nga një shkollë tjetër e lartë zbatohet tarifë studimi proporcionale në raport me kreditet e mbetura për t’u marrë deri në përfundim të programit.
  • Pagesa nga studenti kryhet në llogaritë bankare të Tirana Business University sh.p.k. në Tirana Bank, Credins Bank dhe Intesa Sanpaolo Bank.

Tirana Bank, IBAN LEK: AL52 2061 1035 0000 1303 1986 7100
Tirana Bank, IBAN EUR: AL25 2061 1035 0000 1303 1986 7101

Credins Bank, IBAN LEK: AL93 2121 1016 0000 0000 0023 1822
Credins Bank, IBAN EUR: AL32 2121 1016 0000 0000 0023 7673

Intesa San Paolo Bank, IBAN LEK: AL64 2081 1008 0000 0204 9533 5302
Intesa San Paolo Bank, IBAN EUR: AL91 2081 1008 0000 0204 9533 5301