Image 0 Image 1 Image 2 Image 3

Tirana Business University

Programe Master

Programe Master

Në Fakultetin Administrim Biznesi ofrohen programet e mëposhtme:

i. Menaxhim; ii. Kontabilitet dhe Financë; iii. E Drejtë Biznesi

i. Menaxhim; ii. Kontabilitet dhe Financë; 

Në Fakultetin e Drejtësisë ofrohet programi i mëposhtëm:

SHËNIM: Klikoni në secilin emërtim të programeve më sipër për tu njohur me rregulloren përkatëse të studimit ku jepet informacion mbi natyrën e programit, strukturën lëndore, sistemin e vlerësimit, kriteret dhe procedurat e pranimit, si dhe afatin e studimeve.