Image 0 Image 1 Image 2 Image 3 Image 4

Tirana Business University

Shpallja e renditjes së aplikantëve për transferim studimesh bachelor 18-19'

Referuar pikës 15, Kreu IV/1 të udhëzimit nr. 26, dt. 30.07.2018 të Ministriseë së Arsimit, shpallim renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar për transferim apo program të dytë studimi.

Shpallja e renditjes së aplikantëve për transferim studimesh bachelor 18-19'

Referuar pikës 15, Kreu IV/1 të udhëzimit nr. 26, dt. 30.07.2018 të Ministrisë së Arsimit, shpallim renditjen e kandidatëve që kanë aplikuar për transferim apo program të dytë studimi në programet bachelor të TBU. 

Inkurajojmë kandidatët të verifikojnë renditjen e tyre me 5 shifrat e fundit të numrit celular në një apo dy programet bachelor në të cilat kanë aplikuar:

Në programin Administrim Biznesi kualifikohen për regjistrim 15 kandidatët e renditur nga 1-15. Regjistrimi kryhet në datat 06-12 Tetor 2018. Në momentin e regjistrimit kandidati dorëzon dokumentin origjinal të c'regjsitrimit për qëllim transferimi, ngas shkolla nga ku po transferohet. 

Shënim: Kandidatët e tjerë poshtë vijës qëndrojnë në pritje dhe ju jepet e drejta e regjistrimit nëse: a. ndonjë nga kandidatët e renditur fitues nuk vendos të regjistrohet, dhe/ose b. TBU i aprovohen kuota pranimi shtesë, njoftimi për të cilat do bëhet në një moment të dytë. 

Në programin Drejtësi - E Drejtë Biznesi kualifikohen për regjistrim 5 kandidatët e renditur nga 1-5. Kandidatët e tjerë potencial poshtë vijës do të mund të regjistrohen në raundin e tretë bachelor, viti i parë, për kuotat ende të lira, në datat 19-20 Tetor 2018.

Për lehtësi komunikimi na kontaktoni në 069 98 119 25 dhe info@tbu.edu.al.